آماده سازی و پخش ارزاق اسفند 93 بین مددجویان تحت پوشش جمعیت


در ايام مذكور، طبق روال سالیان گذشته سبد غذایی مناسبی جهت استفاده مددجویان عزیز تحت پوشش جمعیت تدارک دیده شده و به این عزیزان تحویل گردید.

این سبد ارزاق شامل : برنج ، روغن جامد و مایع ، گوشت ، مرغ،چاي، پنیر و.... بود که پس از خریداری و آماده سازی در دفتر جمعیت ، به مددجویان اطلاع داده شد که در طی 2 روز در دفتر جمعیت حضور داشته و ارزاق را تحویل بگیرند.

مبلغ کل هزینه شده برای این طرح بالغ برمبلغ 50,410,000  ریال بود که اقلام فوق بین 80 خانوار تحت پوشش جمعیت تقسیم گردید .

جستجو