عضویت سازمان ها در جمعیت

یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین روش های کمک به جمعیت خیریه قلبهای سبز،عضویت سازمان در این جمعیت است. بخش عضویت جمعیت خیریه قلب های سبز، پذیرای جذب اعضای جدید در قالب شرکت ها، سازمان ها و موسسه ها است.
در این روش سازمان‌ها و کلیه موسسه های خصوصی و دولتی می توانند علاوه بر فعالیت اقتصادی خود ارزش‌های معنوی جامعه را نیز مدنظر قرار داده و در بُعد مسئولیت اجتماعی و کمک به هم نوع نیز فعالیت می‌نمایند. فعالیت افراد در این روش از بارزترین مصادیق مشارکت مردمی در قالب یک رقابت سالم و انسان دوستانه در امر خدمت به کودکان تحت پوشش جمعیت است و قطعاً هر چه حضور افراد در این عرصه قوی تر باشد، کمک به کودکان تحت پوشش (کودکان مبتلا به سرطان /دانش آموزان مستعد بی بضاعت) پویاتر و فعال تر خواهد شد.
در طرح عضویت پرسنلی جمعیت خیریه قلبهای سبز پس از برگزاری جلسه‌ی معارفه توسط نماینده‌ی جمعیت، پرسنل شرکت یا سازمان فرم عضویت را تکمیل و مبلغی که برای حق عضویت انتخاب می‌کنند، ماهیانه از حقوق نیکوکاران کسر و به حساب جمعیت (بستگی به انتخاب فرد مبنی بر کمک به داش آموزان بی بضاعت یا کودکان مبتلا به سرطان) واریز می‌شود.
در عضویت حقوقی نیز سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادها نیز می‌توانند به عنوان اشخاص حقوقی با پرداخت ماهیانه حداقل 500/000 ریال به جمع یاوران جمعیت خیریه قلبهای سبز وارد شده و به مسئو لیت اجتماعی خود جامعیه عمل بپوشانند.
چنانچه تمایل دارید با شرکت در طرح عضویت پرسنلی، جمعیت را در حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت یاری فرمایید؛ خواهشمندیم با شماره 09905095799 تماس بگیرید.

 

جستجو