هیئت مدیره

هيات مديره نماينده قانونی جمعيت بوده و  وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساس نامه به شرح زير می باشد:

حفظ و حراست از اموال منقول وغير منقول،رسيدگي به حساب ها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانك ها طی انجام تشريفات قانونی، تعقيب جريانات قضايی و اداری و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده است.
به طور كلی هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومی مي باشد، پس از تصويب مجمع با نام "جمعيت" انجام دهد.
همچنين هيات مديره  به عنوان نماينده قانونی جمعيت  از طرف هيئت امناي جمعيت انتخاب می شود. اعضای تشكيل دهنده اين هيئت نيز كاملا به صورت داوطلبانه و با نيت نوع دوستي در راس امور قرا دارند. كليه مصوبات توسط اعضای هیئت مدیره به مدیر عامل ابلاغ شده و امور اجرايي به عهده مدیر عامل جمعیت می باشد.

برای آشنایی بيشتر شرح حال اعضای هیئت مديره به شرح زیر می باشد:

  • رئیس هیات مدیره و مدیرعامل :

         آقای مهندس رضا رحیمی

  • نائب رئیس هیات مدیره:

       خانم دکتر سیما شاهمحمدی

 

  • خزانه دار:

      آقای مهندس حامد مهماندوستان


  • سایر اعضای هیات مدیره :

       آقای مهندس سعید نامور

      آقای مهندس اکبر رحیمی


  • اعضای علی البدل هیات مدیره :

        آقای مهندس مهرداد مقدسی

        خانم لیلا عبدی

 

جستجو