دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
یونس بوداق کمک نقدی به جمعیت 04-05-1396 240,000ریال
عزت شاهدی کمک نقدی به جمعیت 04-05-1396 120,000ریال
ابوالفضل عبادی کمک نقدی به جمعیت 04-04-1396 500,000ریال
عليرضا بابایی کمک نقدی به جمعیت 04-04-1396 210,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 04-04-1396 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-04-1396 120,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-03-1396 110,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-03-1396 110,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 04-03-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-03-1396 500,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضاء 04-03-1396 100,000ریال
رعنا نصرپور کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-02-1396 50,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-31-1396 30,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 03-31-1396 50,000ریال
ناشناس ارزاق ماه مبارک رمضان 96 03-26-1396 140,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضاء 03-26-1396 300,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 03-24-1396 500,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 03-23-1396 500,000ریال
مینو سید حریری کمک نقدی به جمعیت 03-23-1396 1,000,000ریال
حمید بله داری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-23-1396 290,000ریال

جستجو