دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 09-17-1396 300,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-17-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-16-1396 1,000,000ریال
یک نویسنده داستان کمک نقدی به جمعیت 09-16-1396 10,000ریال
ناشناس ناشناس ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 09-16-1396 10,000ریال
احد قاصدی کمک نقدی به جمعیت 09-12-1396 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 09-11-1396 1,000,000ریال
حسین عجمی مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 09-11-1396 1,000,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 09-11-1396 60,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 09-09-1396 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-05-1396 50,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-04-1396 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-02-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-02-1396 100,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 09-02-1396 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضاء 09-01-1396 800,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-01-1396 30,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 08-30-1396 100,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 08-28-1396 500,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 08-28-1396 50,000ریال

جستجو