دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-24-1396 300,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 11-24-1396 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-24-1396 5,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-23-1396 300,000ریال
رعنا نصرپور کمک نقدی به جمعیت 11-22-1396 10,000ریال
ناشناس ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 11-22-1396 300,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-21-1396 3,500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-20-1396 250,000ریال
ناشناس 11-20-1396 250,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 11-19-1396 100,000ریال
ناصر عبدالهي ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 11-18-1396 30,000ریال
حسین عجمی 11-14-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-14-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-07-1396 200,000ریال
ناشناس 11-03-1396 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-03-1396 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-03-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-03-1396 50,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 11-01-1396 50,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 11-01-1396 50,000ریال

جستجو