دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 07-26-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-25-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-23-1396 500,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-18-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-13-1396 1,500,000ریال
ن ز مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 07-13-1396 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-13-1396 300,000ریال
امیر صدیق زاده کمک نقدی به جمعیت 07-13-1396 120,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-12-1396 2,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-11-1396 400,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-09-1396 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-09-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-08-1396 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 07-06-1396 1,000,000ریال
حسین عجمی مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 07-06-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-06-1396 2,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 07-04-1396 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-03-1396 1,000,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضاء 07-03-1396 300,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-01-1396 30,000ریال

جستجو