دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-05-1397 1,000,000ریال
یوسف عابدی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-28-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-25-1397 1,540,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 03-25-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-07-1397 1,000,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-01-1397 30,000ریال
سمانه شکوری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-18-1397 50,000ریال
سمانه شکوری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-17-1397 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-04-1397 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-02-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-01-1397 1,000,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-01-1397 30,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-30-1397 5,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-29-1397 100,000ریال
Unknown Bagherpour کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-28-1397 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-21-1397 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-20-1397 300,000ریال
حسین عجمی مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 01-15-1397 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 01-15-1397 1,000,000ریال
ناشناس 01-13-1397 200,000ریال

جستجو