دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس 01-20-1399 666,666ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-11-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-11-1399 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-11-1399 500,000ریال
ناشناس 01-08-1399 666,666ریال
عادل غضنفری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-08-1399 100,000ریال
عادل فضنفری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-06-1399 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-01-1399 1,000,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 12-29-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-29-1398 800,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-28-1398 800,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-28-1398 500,000ریال
مهتا ف کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-25-1398 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-25-1398 2,500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-24-1398 1,200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-24-1398 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-23-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-18-1398 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-17-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-05-1398 50,000ریال

جستجو