دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-27-1396 50,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-26-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-25-1396 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-25-1396 500,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-23-1396 100,000ریال
مهری زرینه کمک نقدی به جمعیت 05-22-1396 400,000ریال
وحید محمودی کمک نقدی به جمعیت 05-21-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-15-1396 50,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-15-1396 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-13-1396 50,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-12-1396 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-12-1396 100,000ریال
سیما افتخاری کمک نقدی به جمعیت 05-12-1396 50,000ریال
میترا سنگ کمک نقدی به جمعیت 05-06-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-06-1396 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 05-06-1396 200,000ریال
حسین عجمی تکفل تحصیلی دانش آموزان مستعد بی بضاعت 05-03-1396 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 05-03-1396 1,000,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-31-1396 30,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 04-30-1396 100,000ریال

جستجو