دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
حبیب بویاقچی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-19-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-16-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-10-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-05-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-02-1399 250,000ریال
امین و امیر وحیدی مهر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-01-1399 2,500,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-31-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-29-1399 2,500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-27-1399 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-26-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-25-1399 200,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-24-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-24-1399 50,000ریال
علیرضا جعغری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1399 2,000,000ریال
سی سی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1399 500,000ریال
یه ینده خدا زیر آسمون خدا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1399 100,000ریال
فرید سلیمی شجاعی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-20-1399 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-14-1399 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-09-1399 250,000ریال

جستجو