کمک های نقدی سازمان ها

جمعیت خیریه قلبهای سبز به عنوان نخستین موسسه با اهداف آموزشی – تحصیلی در تبریز و کمک به کودکان مبتلا به سرطان (همیار اصلی موسسه محک تهران در شمالغرب کشور) می تواند یکی از مکان های شایسته و مناسب برای به جا آوردن مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها در قبال قشر مستضعف جامعه ، علی الخصوص دانش آموزان مستعد بی بضاعت و کودکان مبتلا به سرطان باشد.در همین راستا و باتوجه به تاثیر مثبت و سازنده ی مشارکت سازمان ها و شرکت ها در روند کمک رسانی به کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت روشهای مختلفی در نظر گرفته شده است.


عضویت سازمان ها

استقرار قلک جمعیت در سازمان ها

تحصیل یار شدن سازمان ها

 

جستجو