کمک هزينه درمان كودكان مبتلا به سرطان

جمعیت خيريه قلب های سبز  با رایزنی ها و ارتباط گسترده ای که با موسسه محک تهران (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) داشته است توانسته از اواخر سال 1389 به عنوان یاور اصلی موسسه محک، کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را از لحاظ هزینه های درمانی تحت پوشش خود درآورد و تاکنون مبالغ زیادی را با کمک و یاری موسسه محک برای درمان این عزیزان هزینه نماید.
تمامي کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز ،با هر شرايط مالي و وضعيت اجتماعي فارغ از هرگونه تبعيض ؛ شامل کودکان تبریز ، شهرستانها و گهگاه استان های مجاور و همچنین کودكان كشورهاي مجاور مي توانند با حضور در دفتر جمعيت و تشكيل پرونده هزينه های درماني مربوطه را دريافت نمايند.
همچنین جمعيت خيريه قلب های سبز  از ابتدای سال 1392 کودکان مبتلا به بیماری های شبه سرطانی (آنمی) تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را نيز به صورت موردی تحت پوشش و حمایت های مادی و معنوی خود قرار می دهد.

جستجو