مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده دانش آموزان و دانشجویان

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده دانش آموزان و دانشجويان:

1- دو برگه کپی از تمام صفحات شناسنامه ها یا افراد خانواده
2- یک برگ کپی کارنامه فرزندان محصل
3- گواهی فوت در صورت فوت والدین
4- اجاره نامه در صورت مستاجر بودن گواهی پزشکی در صورت بیماری یکی از والدین و یا فرزندان
5- طلاق نامه در صورت طلاق یکی از والدین
6- کپی فیش های آب ،برق، گاز و تلفن
7- درخواست کتبی خطاب به مدیر عامل محترم جمعیت خیریه قلبهای سبز
8- در صورت زندانی بودن شوهر استشهاد محلی وبرگه رای دادگاه
9- یک قطعه عکس 4*3 از هریک از افراد خانواده

جستجو