مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده کودکان مبتلا به سرطان

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده کودکان مبتلا به سرطان

برگه پاتولوژی و یک برگ کپی (مهر و امضای تایید پزشک محترم)
2- گواهی پزشکی و یک برگ کپی
3- دو برگ کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
1- دو برگ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مادر و پدر
2- دو قطعه عکس 4*3
3- دو برگ کپی اجاره نامه (در صورت استیجاری بودن محل سکونت)
4- فیش حقوق پدر (در صورت اشتغال)
5- کپی دفترچه اقساط (در صورت داشتن وام)
6- شماره حساب بانک ملی به نام پدر، مادر و یا خود بیمار

جستجو