هیئت امناء جمعیت خیریه قلب های سبز

هيئت امنای جمعيت متشكل از  56 نفر، عالی ترين مرجع تصميم‌گيری جمعيت می باشند. اعضای تشكيل دهنده اين هيئت شامل نيروهای جوان، تحصيلكرده، اساتيد دانشگاه ها، پزشكان، متخصصان، تجار و خيرين بنام شهر، بدون هيچ‌گونه چشمداشت مادی و فقط با نيت خير و نوعدوستی قدم در اين راه گذاشتند و تاكنون برای پيشبرد اهداف جمعيت تمام سعی و تلاش خود را نموده‌اند. وظايف و اختيارات هيات امنا طبق اساسنامه جمعيت به شرح زير می باشد:

1- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (بازرسان)
3- تعيين خط مشی كلي جمعيت
4- بررسی و تصويب يا رد پيشنهادهای هيات مديره
5- تعيين عضو و جانشين هيات امناء
6- عزل اعضاء امناء، هيات مديره و بازرسان

مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت در امور خيريه، همگان را با اعضا هیئت امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های جمعيت خيريه قلب های سبز  آشنا نماییم.
رئيس هيئت مديره و پدر معنوي جمعيت خيريه قلب های سبز، مرحوم جناب آقای دكتر محمدحسين مبين پدر جذاميان ايران بودند كه حضور ايشان همواره مايه مباهات و دلگرمی اعضای جمعيت بوده است. فقدان وجود اين بزرگوار ضايعه ای تاسف انگيز و غيرقابل جبران برای همه ی  مردم نوع دوست شهر تبريز؛ علی الخصوص جمعيت خيريه قلب های سبز می باشد.
اسامی ساير اعضای هيئت امنای جمعيت خيره قلب های سبز بدين شرح می باشد:

ردیف نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی
1 مرحوم دکتر محمد حسین مبین  دكترا - متخصص پوست
2 مرحوم دکتر امیر محمد رحمن پور دکترا - روانشناسی
3 سعيد جلالی كارشناسی مهندسی عمران
4 سعيد راد يوسف نيا كارشناسی ارشد گفتار درمانی
5 حيدر نيكخواه دكترای دندانپزشكی
6 مليحه كفاش پور كاردانی زبان انگليسی
7 مهين نامی ديپلم تجربی
8 مهدی چاروقچی ديپلم رياضی
9 مينو اميرقاسمی دكترای جامعه شناسی
10 جواد ترقی ديپلم معقول و منقول
11 سميرا قلی پور برهانی كارشناسی ارشد معماری
12 ليلی باغبان اورندی كارشناسی رياضی
13 فرناز كيميا كارشناسی ارشد معماری
14 سعيد باغبان اورندی كارشناسی عمران
15 سعيد رحيمی دكترای تخصصی دندانپزشكی
16 بهرام نسيانی كارشناسی ارشد مديريت شهری
17 نرمين جودت نيا كارشناسی نقاشی
18 فاطمه رحمان پور كوچه ديپلم تجربی
19 هاشم چاووشی ----
20 سيد سعيد قائم مقامی دكترای تخصصی
21 علی يثربی نيا كارشناسی ارشد حقوق
22 مسعود لاهوتی كاردانی آموزش
23 پروين جوادی كارشناسی ارشد بيهوشی
24 رامبد صبوری حامد دكترای تخصصی
25 سيد محمد عراقی كاردانی علوم اجتماعی
26 شادی نيكخواه كارشناسی ارشد معماری
27 سولماز عزيزی كارشناسی ارشد روانشناسی
28 شاداب طيبی زاده كارشناسی رياضی
29 وحيد بشارت پور كارشناسی ارشد مديريت
30 سعيد جعفری نامور كارشناس ارشد مهندسی عمران
31 آرزو نقيلی حكم آبادی كارشناس ارشد علوم تربيتی
32 ليلا عبدی كارشناس علوم اجتماعی
33 رضا رحيمی كارشناس ارشد مهندسی كامپيوتر
34 ابوالفضل محمديان كارشناس ارشد روانشناسی
35 جعفر فرضی پور ----
36 جهانبخش احمديان كارشناس زبان انگليسی
37 غلامرضا موسی پور دانشجوی ارشد علوم تربيتی
38 مهرداد مقدسی فوق ديپلم برق قدرت
39 اكبر رحيمی كارشناسی مهندسی الكترونيک
40 مهرانگيز زعفرانچی كارشناسی علوم تربيتی
41 مريم اقوام بكائی كارشناسی زبان انگليسی
42 طيبه لنگ باف كارشناسی زبان انگليسی
43 علی خيابانيان كارشناس ارشد معماری
44 حميدرضا نومی کارشناسی مکانیک
45 مهسا سيادت فر كارشناسی معماری
46 آقای ابوالقاسم متقی زاده كارشناسی آموزش ابتدايی
47 عليرضا جاويدی کاردان فنی
48 حامد مهماندوستان كارشناسی حقوق
49 احمد گل محمدی كارشناسی زبان انگليسی
50  فيروزه نامی  دكترا – راديولوژی
51 عليرضا كهرابی محمدی كارشناسی ارشد زبان انگليسی
52 حسين زينالی نامدار كارشناسی ارشد حقوق خصوصی
53 علی اكبر نصرتی کارشناسی مدیریت آموزشی
54 سيده شهرزاد مبين کارشناسی ارشد صنایع غذایی
55 وحید محمودی کارشناسی ارشد مدیریت تولید
56 آقای حامد اروجلو كارشناسی مهندسی آبياری

جستجو