بازرسان

سياست ها، سيستم ها و رويكرد هاي جمعيت خيريه قلب های سبز به گونه ای تعريف و مشخص شده است كه؛ كاركنان رده بالا و عادی، نه تنها در انجام فعاليت ها و وظايفی كه از آنها انتظار می رود؛ بلكه مهم تر از آن در رفتار و فعاليت های شخصی خود نيز بايد جهت گيری های مورد انتظار را داشته باشند. در همين راستا و طبق چارت سازمانی جمعيت، همواره بازرس هایی از طرف هيئت امنا برای نظارت در امور مالی، اجرایی و ... تعيين می شود. وظايف بازرسان طبق اساس نامه جمعيت به شرح زير است:

1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي وتهيه ي گزارش براي مجمع عمومي امناء
2- مطالبه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي
3- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امناء
4- اظهار نظر كتبي درباره صحا صورت دارايي ، عملكرد  و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع گذاشته اند.
5- ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرسان قرار داده است.

  • بازرس اصلی:

نام و نام خانوادگی:سرکارخانم سولماز عزیزی
سمت در جمعيت: عضو هیئت امناء و بازرس جمعیت

   
  • بازرس علی البدل:

نام و نام خانوادگی: جناب اقای علی کهرابی
سمت در جمعيت: عضو هیئت امناء و بازرس جمعیت

 

 

جستجو