سوال متداول

در صورت بروز مشکل در استفاده از سایت چه بخش یا واحدی از شرکت جواب گوی سوالات من خواهد شد؟

در صورت بروز هر گونه خطا یا مشکل در استفاده از وب سایت قلب های سبز، لطفاً با دفتر مرکزی به شماره تماس بگیرید.

جستجو