لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
سارا رومیانفر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-31-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-29-1398 1,000,000ریال
سیما نجفی فتاحی حق عضویت 05-27-1398 100,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-27-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-22-1398 100,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-21-1398 100,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-14-1398 150,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-07-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-07-1398 300,000ریال
سعیده منافی 05-06-1398 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-04-1398 400,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-03-1398 150,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضا سال 1398 05-03-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-02-1398 525,000ریال
مهدی خادم کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-02-1398 100,000ریال
ناشناس 04-31-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 04-31-1398 100,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-30-1398 150,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-28-1398 150,000ریال
ناشناس 04-27-1398 20,000ریال

جستجو