تحت پوشش قرار دادن كودكان مبتلا به بيماري هاي ضعف سیستم ایمنی و آنمی – اردیبهشت الی دی ماه 94

جمعيت خيريه قلبهاي سبز در ساليان اخير با توجه به عدم وجود مؤسسه اي در شمالغرب ايران كه حمايت بيماران ضعف سیستم ایمنی و آنمی را برعهده داشته باشد در اولين جلسه هيئت مديره در سال 1392 باتوجه به پيشنهاد مديرعامل جمعيت حمايت از كودكان مبتلا به بيماري هاي شبه سرطاني را نيز به انجام رساند كه در قالب اين طرح هزينه اي بالغ بر 90،000،000 ریال از اردیبهشت لغایت دی ماه سال 1394 پرداخت گرديده است.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط