پرداخت کمک شهریه دانشگاهی دانشجویان مستعد تحت پوشش جمعیت

در سال تحصیلی جدید و با بازگشایی دانشگاه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه ثبت نام دانشجویان تحت پوشش جمعیت به آنان پرداخت شد. این مبلغ صرفا جهت رفع مشکلات و ایجاد انگیزه مضاعف جهت ادامه تحصیل به این دانشجویان پرداخت گردید. جمع کل مبالغ که برای شهریه دانشگاهی این دانشجویان در سال 1393 پرداخت شده است در کل بالغ بر مبلغ 27500000 ریال می باشد.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط