گرامی داشت هفته کتابخوانی در بخش خون

گرامی داشت هفته کتابخوانی

کتاب های اهدایی از طرف جمعیت خیریه قلب‌های سبز به کودکان بستری در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط