گزارش جلسات بازي درماني وقصه درماني تیم خدمات حمایتی – روان شناسی جمعيت متشکل از روانشناسان داوطلب مجموعه

با نظر به اينكه در مورد بيماري كودكان مبتلا به سرطان ، بيشتر به موضوعات درماني كودك توجه شده و مشكلات رواني كودكان ناديده گرفته مي شود . در حالي كه سرطان به مرور زمان بر روي سازگاري رفتاري ، شناختي و هيجاني كودك تاثير مي گذارد و ناهنجاري هاي رواني را براي كودكان ايجاد مي كند.اين كودكان به دليل بستري شدن طولاني مدت در بيمارستان معمولا دچار انزواي اجتماعي مي شوند .
بر اساس آنچه مطرح شد و طبق تحقيقات گسترده جهاني نياز به مداخله روانشناختي براي كودكان مبتلا به سرطان ضروري مي نمايد . بر اين اساس جمعيت خيريه قلبهاي سبز تيمي مجرب و متخصص براي اين امر متشکل از روانشناسان قوی ، تخصيص داده است كه اين تيم به مداخلات روانشناختي در بخش كودكان مبتلا به سرطان بيمارستان كودكان تبريز مشغول شدند.
مداخلات دوره اول بر اساس رويكرد بازي درماني و قصه درماني براي افزايش نشاط و تقويت مهارت هاي ارتباطي كودكان بوده است .
محتوي جلسات شامل :
جلسه اول و دوم : ايجاد ارتباط موثر با كودكان
جلسه سوم و چهارم : آموزش همدلي
جلسه پنجم و ششم : همياري و كمك كردن
جلسه هفتم و هشتم : تنهايي و مهارت رهايي از آن
جلسه نهم و دهم : اميد بخشي و ايجاد انگيزه
در تمامي جلسات از عروسك گرداني و شخصيت سازي هاي عروسكي استفاده شده و در موارد بحراني مشاوره با والدين نيز انجام شده است.
در تمام جلسات تغييرات رفتاري و اثر بخشي مداخلات توسط يك روانشناس به عنوان مشاهده گر در چك ليست ثبت شده است.
نتايج به دست آمده از طريق مشاهده و مصاحبه با والدين نشان دهنده موفقيت طرح و اهداف تعيين شده بوده است.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط