تحت پوشش قرار دادن 42 دانش آموز مستعد بي بضاعت در ادامه طرح بيمه عمر جمعيت خيريه قلبهاي سبز با مبلغ 138600000ريال

جمعیت خیریه قلبهای سبز در راستای اهداف حمایتی از اقشار نیازمند ، با عنایت به حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد تحصیل از طریق حمایتهای مالی ، پشتیبانی تحصیلی و … و با دوراندیشی به آینده کودکان تحت حمایت خود ، نسبت به پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری این کودکان اقدام نموده است […]