کمک هزینه تحصیلی

جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعی، غير دولتي و با  اهداف آموزشی - تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است. اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده و از تاريخ همان سال فعاليت های  تخصصی خود را، در امر حمايت از دانش آموزان و دانشجويان مستعد كم بضاعت شروع  كرده است.
اين جمعيت به عنوان اولين موسسه با اهداف آموزشی -  تحصيلي در تبريز، همواره در كنار دانش آموزان و دانشجويان مستعد بی بضاعت بوده است و با حمايت های خيرين و ياوران خود توانسته قدم های مثبت زيادی در راستای توانمندسازی اين عزيزان بردارد.

جستجو