درباره جمعیت خیریه قلب های سبز

جمعیت خیریه قلب های سبز

جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعي، غير دولتي و با  اهداف آموزشی - تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است.اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده و از تاريخ همان سال فعاليت های  تخصصی خود را، در امر حمايت از دانش آموزان و دانشجويان مستعد كم بضاعت شروع  كرده است.
 جمعیت خيريه قلب های سبز  با رایزنی ها و ارتباط گسترده ای که با موسسه محک تهران (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) داشته است توانسته از اواخر سال 1389 به عنوان یاور موسسه محک، کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را از لحاظ هزینه های درمانی تحت پوشش خود درآورد و تاکنون مبالغ زیادی را با کمک و یاری موسسه محک برای درمان این عزیزان هزینه نماید. کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز، شامل کودکان تبریز، شهرستان ها و گهگاه استان های مجاور و همچنین کودکانی از کشورهای آذربایجان و نخجوان را شامل می شود.
همچنین اين موسسه خيريه از ابتدای سال 1392 کودکان مبتلا به بیماری های شبه سرطانی(آنمی) تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز تحت پوشش حمایت های مادی و معنوی جمعیت خیریه قلب های سبز قرار گرفته اند.

جستجو