دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-23-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-13-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-03-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-24-1400 1,050,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1400 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-18-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1400 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1400 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-12-1400 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-28-1400 200,000ریال
ناشناس 02-23-1400 250,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-19-1400 100,000ریال
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-16-1400 2,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 500,000ریال
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 1,000,000ریال
ناشناس پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 02-05-1400 100,000ریال
اااا تتتت پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 01-31-1400 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-31-1400 100,000ریال
فضه احمدپور پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 01-24-1400 1,500,000ریال

جستجو